Обществен съвет

Общественият съвет към училището извършва своята дейност съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Ролятa на обществения съвет се състои в извършване на редица дейности, насочени само и единствено към:

1. Подпомагане развитието на училището.

2. Осъществяване на граждански контрол върху неговото управление.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Одобрява стратегия за развитие на училището

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програми за превенция за ранно напускане на училище, представяне на ранни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, ученически униформи

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието

4. Дава становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му

5. съгласува предложенията на директора за разпределение на средствата  от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията  над планирания по бюджета на училището

6. Съгласува училищния учебен план

7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите  при условията и реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти

8. Съгласува избора на учителите на учебници и учебни помагала

9. Сигнализира при нарушения

10. Дава становища по училищния план – прием

11. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност

Основна функция на обществения съвет е да предоставя становище по всеки един въпрос, ако такова е поискано от директор, педагогически съвет, РИО, МОН.

На 30 Ноември 2016 год. се проведе Събрание за създаване на Обществен съвет към училището със следната структура:

Председател на ОС: Ниджатин Неджипов – общественик

Членове на ОС:

  1. Цветана Матева – представител на финансиращия орган
  2. Марияна Матева – родител
  3. Денис Антинов – родител
  4. Ема Стефанова – родител

Резервни членове на ОС:

  1. Алина Бинева – родител
  2. Йорданка Недялкова – родител
  3. Денизка Кезимова – родител

Писмо МОН – Преглед

Протокол от Събрание за учредяване на Обществен съвет – Преглед

Правилник Обществен съвет – Преглед

 

януари 2021
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031